Thực hiện Công văn số 894/SGDĐT-VP ngày 04/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị định số 50/2020/NĐ CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Trường PTDTNT cấp THCS huyện Khánh Vĩnh triển khai một số nội dung sau: