Thực hiện Công văn số 893/SGDĐT-VP ngày 04/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị định số
51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường học triển khai một số nội dung sau: