Thực hiện Công văn số 468/UBND-VX ngày 08/3/2021 về việc tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện tốt các nội dung sau