Thực hiện Hướng dẫn số 530/HD-SGDĐT ngày 16/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021; Kế hoạch số 717/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm năm 2021 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện với nội dung trọng tâm