Nhằm tuyên truyền và thực hiện đồng bộ, đúng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của các cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phòng GD&ĐT  trường mầm non Trầm Hương tuyên truyền phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục cụ thể như sau.